50

ελλείψει αντιτίμου 
το αριθμημένο αντίτυπο που δεν δόθηκε
πιστώνεται με ελιτισμό