19.6.12

"ωρίμασε το σκέλος του πολιτικού πλαισίου"


                                                                                        
 “Democracy (from Greek: demos, people and cratos, power): form of government in which the people rule.”
    (via)