5.4.18

πράματα

"η κατάστασις επιδεινουμένη βελτιούται"
                                                                         δ.δ