21.10.12

το κατά στολή €υ@g€λ†ο


                            

                                   τῆς τριάδος δεικνύει τὸ ἀμερές